petek, 10. april 2009

Novičke - 23. marec 2009 Novosti na portalu Računovodja.com

V tednu pred 23. marcem 2009 smo na portalu objavili naslednje novičke:

Sprememba zneskov pavšalnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 1. 4. 2009
Pojasnilo DURS, št. 4251-5/2009, 13. 3. 2009

Zakon o spremembah Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2D)
Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16.03.2009

Davčna obravnava rente iz naslova izgubljenega zaslužka
Pojasnilo DURS, št. 4210-50/2009, 18. 3. 2009

Uveljavljanje olajšave za investiranje po 66.a členu ZDoh-2 – nakup traktorja
Pojasnilo DURS, št. 4212-15/2009-1, 18. 3. 2009

Predlaganje obračuna prispevkov za socialno varnost samozaposlenih po zavarovalni podlagi 103 in 104
Pojasnilo DURS, št. 4250-16/2009, 18. 3. 2009

Obravnava izplačil pravne osebe za delovanje sindikata
Pojasnilo DURS, št. 4210-24/2009, 18. 3. 2009

Izračun sklica za plačilo Ajpesu za javno objavo letnih poročil
Da boste uporabili pravilni sklic, si lahko pomagate z pripomočkom, ki ga najdete na strani Ajpesa.

Davčna obravnava poslov promtnega (spot) valutnega trgovanja
Pojasnilo DURS, št. 42153-18/2009, 16. 3. 2009

Davčna osnova od obresti, doseženih z unovčitvijo kupona pri garantiranem certifikatu
Pojasnilo DURS, št. 42150-1/2009, 18. 3. 2009

Plačevanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje obsojencev – od 1. januarja 2009 dalje
Pojasnilo DURS, št. 4252-4/2009, 16. 3. 2009

Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev (ZZZPF)
Uradni list RS, št. 20/2009 z dne 16.03.2009

Sprememba Tarifne priloge Kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji
Uradni list RS, št. 19/2009 z dne 13.03.2009

Vlada določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah
Z navedenim predlogom zakona se nadomesti Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah, ki ga je Vlada Republike Slovenije 5. marca 2009 poslala v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o stopnjah primanjkljaja, ki je neločljivo povezan s procesom izdelave in predelave ter normalnega odpisa blaga kot posledico poškodb in okvar na nosilcih besed
Uradni list RS, št. 19/2009 z dne 13.03.2009

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za februar 2009
Uradni list RS, št. 19/2009 z dne 13.03.2009

Povprečni znesek subvencij na hektar površine kmetijskih in gozdnih zemljišč za leto 2008 in znesek katastrskega dohodka za oljčne nasade za leto 2008
Uradni list RS, št. 19/2009 z dne 13.03.2009

Pojasnilo 318. člena ZGD-1
Vlada pojasnjuje, da 318. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) navaja, da skupščina lahko z navadno večino glasov imenuje posebnega revizorja zaradi preveritve ustanovitvenih postopkov ter vodenja posameznih poslov družbe, vključno s posli povečanja ali zmanjšanja osnovnega kapitala, v zadnjih petih letih.

Vlada izdala Uredbo o ratifikaciji Dogovora med Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Glavnim združenjem avstrijskih nosilcev socialnega zavarovanja o povračilu stroškov
Vlada je na seji 19. marca 2009 izdala Uredbo o ratifikaciji Dogovora med Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Glavnim združenjem avstrijskih nosilcev socialnega zavarovanja o povračilu stroškov s pavšalnimi zneski.

Soglasje k Poslovnemu in finančnemu načrtu Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2009
Finančni načrt opredeljuje temeljne usmeritve poslovanja za leto 2009, potrebna sredstva za realizacijo z zakonom določenih obveznosti ter tekoče delovanje sklada.

Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti dopolnjena z nadomestili za sindikalne zaupnike in razširjenim odborom
Vlada je na seji 19. marca 2009 sprejela besedilo sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji glede nadomestila za sindikalne zaupnike in razširitve odbora za razlago določb kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Aneks h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti
Vlada je na seji 19. marca 2009 sprejela besedilo Aneksa h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti, ki ureja plačno uvrstitev prvakov oziroma vrhunskih glasbenikov.

Vlada sprejela uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju
Vlada je na seji 19. marca 2009 sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju.

Vlada RS sprejela mnenje o predlogu za sprejem avtentične razlage 51. c člena Zakona o lokalni samoupravi
Predsednik Državnega zbora RS dr. Pavel Gantar je Vladi RS poslal v mnenje predlog za sprejem avtentične razlage 51. c člena Zakona o lokalni samoupravi, ki ga je Državnemu zboru RS predložil poslanec Franc Bogovič.

Vlada sprejela Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih
Predlagani zakon prepoveduje pogojevanje za udeležboz deponiranjem delnic na skupščini oziroma določanje kakršnih koli drugih zahtev.

Vlada sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih

Vlada odgovorila na amandma poslanske skupine SDS k predlogu zakona o spremembi Zakona o davku na dodano vrednost
Vlada meni, da je predlog poslanske skupine SDS nesprejemljiv.

Vlada sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu finančnih instrumentov
S predlaganim zakonom se prenaša Direktiva 2007/44/ES.

Vlada sprejela predlog Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije
Predlog zakona sodi v drugi paket razvojno naravnanih ukrepov za blaženje finančne in gospodarske krize.

Vlada sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčni službi
S predlaganim zakonom se po spremenjenem izvajanju davčne izvršbe davčnih organov prenesejo pristojnost opravljanja davčne izvršbe tujih terjatev prenese z DURS na CURS, predvsem zaradi uresničevanja načela ekonomičnosti izvajanja delovnih nalog.

Vlada sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o carinski službi
S predlaganim zakonom se omogoča postopen prenos nalog v zvezi z izterjavo denarnih nedavčnih obveznosti z Davčenga Urada Republike Slovenije na Carinski Urad Republike Slovenije.

Pooblastila in certifikati: DURS, AJPS, ZPIZ, Zavod za zaposlovanje
Ker skoraj ni več obrazca, ki ga ne bi bilo potrebno oddajati elektronsko, smo na enem mestu zbrali informacije o različnih pooblastilih in digitalnih potrdilih.

Delodajalec je dolžan delavce najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.

Kazenske ovadbe za 21 gospodarskih družb, ki so na slamnate družbe nakazale skupaj 5,05 milijona evrov
Kriminalisti so na podlagi informacij o sumljivih transakcijah, pridobljenih od Urada RS za preprečevanje pranja denarja, ob koncu leta 2006 začeli z aktivnostmi v predkazenskem postopku zaradi izkazanega suma, da se organizirana združba, sestavljena iz več fizičnih oseb, ukvarja z ustanavljanjem t. i. slamnatih gospodarskih družb, ki jih nato zlorabljajo za izdajanje fiktivnih računov in dvigovanje gotovine na podlagi izvedenih nakazil.

Podpisane pogodbe o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa
Zavod je do konca januarja 2009 prejel vloge 128 podjetij za 27.883 delavcev. 66 podjetij je oddalo popolne vloge za 25.822 delavcev ter 9.793.080,00 EUR, zato je Zavod tem podjetjem po pošti poslal pozitiven sklep ter v podpis pogodbe za subvencioniranje, medtem ko je 62 podjetij pozval k dopolnitvi vloge.

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, januar 2009
Uradni list RS, št. 18/2009 z dne 09.03.2009

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja
Uradni list RS, št. 18/2009 z dne 09.03.2009

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovanju notarja
Uradni list RS, št. 18/2009 z dne 09.03.2009

Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
Uradni list RS, št. 18/2009 z dne 09.03.2009

Vlada sprejela mnenje k pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji
Vlada je sprejela mnenje k pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG) in ga poslala Državnemu zboru RS in Ustavnemu sodišču RS.

Mnenje o pobudi ocene ustavnosti členov Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov
Vlada je na redni seji 12. marca 2009 sprejela mnenje o pobudi Zmaga Jelinčiča Plemenitega in Bogdana Baroviča, poslanca v Državnem zboru RS, za oceno ustavnosti 4., 6., 7. in 9. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov v predloženem besedilu, ki ga posreduje državnemu zboru.

Vlada sprejela predloga Zakona o ratifikaciji Konvencije med Slovenijo in Norveško o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka
Uveljavitev nove konvencije narekujejo spremenjene ekonomske razmere na trgu, povečano sodelovanje med državama na gospodarskem področju, ter bistvene spremembe davčne zakonodaje v obeh državah.

Vlada se je seznanila s programom dela Policije na področju prikritih preiskovalnih ukrepov za leto 2009
Vlada se je na seji 12. marca 2009 seznanila s programom dela Policije na področju prikritih preiskovalnih ukrepov za leto 2009.

Vlada o Aneksu št. 1 h KPJS
Vlada je na seji 12. marca 2009 določila aneks št. 1 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) in ga posredovala reprezentativnim sindikatom javnega sektorja ter pooblastila ministrico za javno upravo, Irmo Pavlinič Krebs in ministra za finance, dr. Franca Križaniča, da z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja skleneta in podpišeta Aneks.

Vlada je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije
Vlada je na redni seji 12. marca 2009 na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije in jo bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Vlada je določila prečiščeno besedilo Uredbe o finančnih spodbudah za tuje neposredne investicije in ga bo objavila na vladnih spletnih straneh.

Vlada sprejela predlog novele Zakona o odvetništvu
S predlogom zakona ostajajo odvetniške tarife nespremenjene, se pa Odvetniški zbornici kot stanovski organizaciji vrača pristojnost, da soodloča pri vzpostavitvi ustreznih razmerij oz. ovrednotenju posameznih storitev, upoštevajoč zahtevnost in odgovornost posameznih opravil.

Vlada sprejela stališče do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi s pravili glede izdajanja računov
V predlogu so predvidena usklajena in poenostavljena pravila za izdajanje računov na ravni Evropske unije.

Vlada sprejela Dopolnitev Izhodiščnega memoranduma za pristop Republike Slovenije v OECD
Vlada je na seji 12. marca 2009 sprejela Dopolnitev Izhodiščnega memoranduma za pristop Republike Slovenije v Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), ki ga bo posredovala v seznanitev Odboru DZ za zunanjo politiko.

Vlada sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente
Zakon daje pooblastilo vladi za zmanjšanje ali povečanje trošarine, in to v skladu z ekonomsko politiko Republike Slovenije.

Povprečne mesečne plače, januar 2009

Sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v obdobju 2009 - 2011
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme, ki predstavlja začetno investicijo.

Ni komentarjev: