ponedeljek, 13. oktober 2008

Novičke - 6. oktober 2008 Novosti na portalu Računovodja.com

V prejšnjem tednu smo na portal dodali naslednje vsebine:

Zamudne obresti - spletni izračun

Program omogoča izračun po konformni metodi in po linearni metodi.

Diplomiral sem. Kaj pa zdaj?

Po uspešno zaključenem študiju in opravljenih vseh študijskih obveznosti, vkjučno z diplomo, študent izgubi svoj študentski status. S tem prenehajo vse pravice, ki jih je v času študija imel. Poskrbeti je treba za zdravstveno zavarovanje, si priskrbeti delovno knjižico in nenazadnje tudi poiskati prvo pravo zaposlitev, saj s pretekom statusa delo prek študentskega servisa ni več mogoče. Diplomirani je o opravljeni diplomi sam dolžan obvestiti študentski servis.

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - september 2008 (excel)

Podatki za obračun plač za september 2008

Standard ZBSxml za izmenjavo podatkov v elektronskem plačilnem prometu med komitentom in banko

Kaj je standard ZBSxml, zakaj in kako se ga uporablja, kako se ga vzdržuje?

Navodilo za opravljanje kratkotrajnega dela

Navodilo podrobneje ureja prijavo kratkotrajnega dela in določa vodenje evidence opravljanja tega dela.

Akontacija davka od dohodka pravnih oseb pri statusnem preoblikovanju podjetnika posameznika v kapitalsko družbo

Vlada se je seznanila s Poročilom o delu Urada RS za nadzor prirejanja iger na srečo za leto 2007

Vlada spremenila Sklep o cenah in premijah za odkup električne energije

Uredba o posebnih trajnih priznavalninah učiteljem slovenskega dopolnilnega pouka

Vlada za spremembo direktive o cestnih pristojbinah za težke tovornjake

Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

Uredba o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu

Obvestilo o uveljavitvi in začetku uporabe olajšave oziroma ugodnosti v zvezi s tveganim kapitalom

Pravilnik o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom

Odločba o ugotovitvi, da je 10. člen Zakona o društvih v neskladju z Ustavo

Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2008

Po novem možna razglasitev osebnega stečaja

Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o registru transakcijskih računov

Pravilnik o tarifi za odmero nagrade upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter stroških, do povrnitve katerih je upravitelj v teh postopkih upravičen

Pravilnik o čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o vodenju čakalnih seznamov

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

Poziv za predlaganje članov področnih odborov za poklicne standarde

Javni razpis za izbor programov javnih del za leto 2009

Davčna obravnava plačila odškodnine žrtvam vojnega nasilja

Hrvaški telefonski imenik

Glosar izrazov s področja varnosti in zdravja pri delu

Sporazum o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino

Mednarodni računovodski standardi

MRS 28 - Obračunavanje finančnih naložb v pridružena podjetja

MRS 29 - Računovodsko poročanje v hiperinflacijskih gospodarstvih

MRS 31 - Računovodsko poročanje o deležih v skupnih podvigih

MRS 33 - Čisti dobiček na delnico

MRS 34 - Medletno računovodsko poročanje

MRS 36 - Oslabitev sredstev

MRS 37 - Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva

MRS 38 - Neopredmetena sredstva

MRS 40 - Naložbene nepremičnine

MRS 41 - Kmetijstvo

Ni komentarjev: