ponedeljek, 27. oktober 2008

Novičke - 13. oktober 2008 Novosti na portalu Računovodja.com

V tednu,pred 13. oktobrom, smo na portalu dodali naslednje vsebine:

Prijava podatkov na elektronskih obrazcih M-4

Spremenjeni Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. list RS, št. 81/00 in 111/07) je predpisal elektronsko posredovanje podatkov na obrazcih M-4, kar velja za vse dajalce podatkov. Spremenjeni način sporočanja navedenih podatkov velja za leto 2008 od 1.1.2009 dalje.

Predlog pravilnika o davčnem obračunu DDPO in dohodnini za 2008

Na spletni strani Ministrstva za finance so objavljeni predlogi nekaterih pravilnikov in obrazcev za leto 2008: Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb, Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, Pravilnik o obrazcu informativnega izračuna dohodnine in obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2008, Obrazec Informativni izračun dohodnine za leto 2008, Obrazec Napoved za odmero dohodnine za leto 2008, Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2008

Plačilo DMV za določene vrste motornih vozil, ki se homologirajo kot tovorna vozila
Pojasnilo DURS, št. 4230-98/2008-2, 24. 9. 2008

Obdavčitev dobave promocijske slike na ozemlju Slovenije kupcu iz Skupnosti in vpis v obrazec DDV-O
Pojasnilo DURS, št. 4230-155/2008-2, 25. 8. 2008

Obravnava presežka DDV po novem obračunu davka na dodano vrednost in izvajanje pobotov
Pojasnilo DURS, št. 4290-73/2008-01, 19. 9. 2008

Dohodnina 2008

Ukinitev upravnih kolkov kot plačilnega sredstva za plačevanje upravnih taks

Edavki: Uporaba gumba "Izračun" na PODO obrazcih

Priznavanje in potrjevanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja

Pravilnik o normativih za financiranje višjih strokovnih šol

Dogovor o spremembah in dopolnitvah Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije in Tarifne priloge h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije številka 1

Poročilo o gibanju plač za julij 2008

Pravilnik o kriterijih in merilih množičnega vrednotenja nepremičnin

Uredba o oblikovanju cen naftnih derivatov

Spremembe Cenika cestnine za uporabo cestninskih cest

Tarifa nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti

Pravilnik o obrazcu izjave o premoženjskem stanju

Pravilnik o ovojnici za vročanje po pošti v pravdnem postopku

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah

Sklep o določitvi obsega pravic za sklepanje varčevalnih pogodb za varčevanje v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi za leto 2008

Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Slovenija z neomejenim jamstvom za bančne in hranilniške vloge

Podatki za obračun plač za september 2008

Začetek veljavnosti novega Zakona o sodnih taksah, novele Zakona o pravdnem postopku ter začetek uporabe Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanj

Nove cene goriva

Javni razpis za spodbujanje zaposlovanja pri realizaciji investicij in razvojnih projektov

Poziv za sofinanciranje delovanja nevladnih organizacij

Ni komentarjev: