četrtek, 22. april 2010

Pridobitna in nepridobitna dejavnost – donacije v naravi, članarine

Pojasnilo DURS, št. 4200-197/2009-2, 22. 3. 2010

V zvezi z izvajanjem Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/07 in 68/09; v nadaljevanju: Pravilnik), ki ga je izdal minister za finance za potrebe ugotavljanja davčne osnove pri zavezancih iz 9. člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09 in 96/09; v nadaljevanju: ZDDPO-2), se v praksi izpostavlja potreba po dodatni opredelitvi pojmov donacije v naravi in »prave« članarine, ki se po 3. členu Pravilnika lahko štejejo za dohodke iz nepridobitne dejavnosti. Zato po predhodni pridobitvi stališča Ministrstva za finance (dopis št. 423-266/2009/2 z dne 1. 3. 2010) objavljamo dodatno pojasnilo glede davčne obravnave prihodkov iz naslova donacij v naravi in prihodkov od članarin.

Donacije v naravi

V skladu s prvo alinejo prvega odstavka 3. člena Pravilnika se pri zavezancih iz 9. člena ZDDPO-2 prejete donacije štejejo za dohodke iz opravljanja nepridobitne dejavnosti, ki se izvzemajo iz davčne osnove po 27. členu ZDDPO-2, pri čemer je donacija brezpogojno plačilo oziroma prispevek v denarju ali v naravi oziroma so donacije zneski ali stvari, ki jih dobiva zavezanec iz 9. člena ZDDPO-2 od fizičnih in pravnih oseb brez obveznosti vračila in se ne nanašajo na plačila za proizvode ali storitve, katerih kupci so te osebe.

Kot donacija se tako po vsebini obravnavajo, ne glede na različno poimenovanje (npr. donacija, darilo, prostovoljni prispevek idr.), sredstva v denarju ali v naravi, ki jih organizacije, ki so po posebnih predpisih organizirane za opravljanje nepridobitnih dejavnosti, prejmejo od drugih pravnih oseb ali fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti, za katero so ustanovljene v skladu s posebnim predpisom, brezpogojno, brez obveznosti vračila ali nasprotne storitve oziroma brez drugačne medsebojne poravnave obveznosti med donatorjem in prejemnikom donacije.

Več...

Ni komentarjev: