ponedeljek, 11. maj 2009

Statusno preoblikovanje samostojnega podjetnika

Pojasnilo DURS, št. 4212-4/2009, 6. 3. 2009

Davčna zavezanka sprašuje v zvezi s statusnim preoblikovanjem samostojnega podjetnika s prenosom podjetja na novo kapitalsko družbo. V vprašanju zavezanka navaja, da je bil kot obračunski presečni dan statusnega preoblikovanja podjetnika določen datum 31. 12. 2008. Vpis nove kapitalske družbe v sodni register bo predvidoma v prvih mesecih leta 2009. Zavezanka prosi za pojasnilo glede obračunavanja in plačevanja akontacij v obdobju od dneva statusnega preoblikovanja samostojnega podjetnika dalje. V zvezi s tem jo tudi zanima, na podlagi katere zakonske določbe je zavezanec, ki preneha s poslovanjem v postopku statusnega preoblikovanja podjetnika, dolžan po obračunskem dnevu statusnega preoblikovanja obračunati predhodno akontacijo davka od dohodkov iz dejavnosti.

V zvezi z vprašanji pojasnjujemo naslednje:

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 - ZDDKIS, 125/08) ne ureja posebej plačevanja predhodne akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti v primeru statusnega preoblikovanja podjetnika. V prvem odstavku 298. člena določa le splošno pravilo, da se predhodna akontacija dohodnine od dohodka iz dejavnosti za davčno leto plača v znesku, ki je enak znesku po zadnjem obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti. Navedeno pomeni, da mora samostojni podjetnik, ki se statusno preoblikuje v kapitalsko družbo, plačevati predhodno akontacijo dohodnine na podlagi višine akontacije dohodnine iz zadnjega davčnega obračuna do vpisa statusnega preoblikovanja v sodni register. Samostojni podjetnik od obračunskega (presečnega) dne dalje še naprej opravlja dejavnost in je do dneva vpisa statusnega preoblikovanja v sodni register še vedno vpisan v Poslovni register Slovenije, zato je še vedno zavezanec za plačilo davčnih obveznosti, ki nastanejo v tem času, in sicer tudi za obveznosti iz naslova akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti in prispevkov za socialno varnost.

V primeru, ko je kot bilančni (presečni) dan določen datum 31. 12. 2008, mora samostojni podjetnik davčnemu organu predložiti davčni obračun najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto (t.j. do 31. 3. 2009). Predhodno akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti mora samostojni podjetnik plačevati vse do vpisa statusnega preoblikovanja v sodni register, in sicer v znesku, ki je enak znesku akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti po zadnjem davčnem obračunu. Tako bo podjetnik mesečni obrok predhodne akontacije za januar 09 in februar 09 plačal še na podlagi davčnega obračuna za leto 2007, po predložitvi davčnega obračuna za leto 2008 pa na podlagi tega davčnega obračuna.

Kot je bilo že navedeno, akontiranje davka v primeru statusnega preoblikovanja samostojnega podjetnika v ZDavP-2 ni posebej urejeno oziroma so pomanjkljive določbe v delu, ko po vpisu statusnega preoblikovanja samostojnega podjetnika v sodni register, obveznost akontiranja davka preide na pravno osebo. Samostojni podjetnik po vpisu statusnega preoblikovanja preneha s poslovanjem, s tem dnem postane zavezanec za akontiranje davka nova pravna oseba. Pravna oseba pa je zavezanec za davek od dohodkov pravnih oseb in pri akontiranju upošteva pravila, ki so v ZDavP-2 določena za pravne osebe. ZDavP-2 akontiranje davka od dohodkov pravnih oseb po davčnem obračunu ureja v 371. členu.

Pri prehodu akontiranja je zato treba predvideti rešitvi za dve vprašanji, pri tem pa izhajamo iz primera, ko je za obračunski dan statusnega preoblikovanja določen datum 31. 12. 2008, vpis statusnega preoblikovanja pa je izveden v sodni register npr. 15. marca 2009. Treba pa je tudi določiti, na kakšen način nova pravna oseba sporoči davčnemu organu višino izračunane akontacije davka od dohodkov pravnih oseb.

Več...

Ni komentarjev: