petek, 24. september 2010

Prenehanje d.o.o. - izbris, likvidacija, stečaj

Prenehanje družbe z omejeno odgovornostjo določa Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS št.: 65/2009, v nadaljevanju: ZGD-1), in sicer v 5. oddelku sedmega poglavja. Družba preneha:

  • če preteče čas, za katerega je ustanovljena,
  • če tako sklenejo družbeniki z vsaj tričetrtinsko večino glasov vseh družbenikov; družbena pogodba lahko določi višjo večino,
  • če poslovodstvo ne deluje več kot 12 mesecev,
  • če sodišče ugotovi ničnost kapitalske družbe,
  • s stečajem,
  • s sodno odločbo v skladu z drugim odstavkom 521. člena ZGD-1,
  • z združitvijo v kakšno drugo družbo ali
  • če se osnovni kapital zniža pod zakonsko določeni znesek.

Izbris iz Poslovnega registra urejajo:

Prenehanje družbe z omejeno odgovornostjo po skrajšanem postopku

Prostovoljna likvidacija

Stečajni postopek in prisilna likvidacija

Ni komentarjev: