petek, 06. avgust 2010

Prostovoljstvo in socialno podjetništvo

  • Predlog zakona o socialnem podjetništvu

    V parlamentarni postopek je bil vložen Predlog Zakona o socialnem podjetništvu.

    Osnovno načelo predloga zakona je, da se v socialno podjetništvo vključujejo katere koli pravne osebe, katerih namen ustanovitve ni pretežno ali izključno pridobivanje dobička, so pa v pretežni meri ustanovljene za trajno proizvodnjo in prodajo proizvodov ali za zagotavljanjem storitev na trgu na področjih in dejavnostih, ki so prepoznane kot družbeno koristne ali pa so ustanovljene z namenom, da za opravljanje takšnih dejavnosti zaposlujejo najbolj ranljive skupine ljudi na trgu dela.

    Socialna podjetja morajo poslovati po naslednjih načelih: zasebne pobude za ustanovitev, nepridobitni in socialni namen ustanovitve, prostovoljnost delovanja, neodvisnost, tržna naravnanost, vključevanje prostovoljnega dela, enakopravnost članstva, sodelovanje deležnikov pri upravljanju, nepridobitnost delovanja, preglednost poslovanja in družbena koristnost.

  • Predlog Zakona o prostovoljstvu

    Z osnutkom Zakona o prostovoljstvu se področje v Republiki Sloveniji prvič normativno ureja in določa minimalne pogoje za prostovoljce in prostovoljske organizacije, za organiziranje in opravljanje prostovoljskega dela (usposabljanje prostovoljcev, zagotavljanje njihove varnosti, povračilo stroškov, spremljanje in podporo njihovemu delu ter ustrezno zavarovanje). Osnutek zakona v celoti določa pomen prostovoljstva, opredeljuje pojem, temeljna načela in pogoje za opravljanje organiziranega prostovoljskega dela, pravice in obveznosti prostovoljcev in prostovoljskih organizacij ter vlogo države, lokalnih skupnosti, prostovoljskih in nepridobitnih organizacij pri spodbujanju in razvoju organiziranega prostovoljstva

Ni komentarjev: